Voorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 

-In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bonaire Paradise; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisaanbieder bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

Reisaanbieder; degene die, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisaanbieder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat.

Reiziger; de wederpartij van de reisaanbieder.

Kantooruren; 7 dagen per week van 10:00 tot 22:00 uur

 

-De reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.

 

Artikel 2 Bedrijfsgegevens

 

Bonaire Paradise V.O.F.

KVK: 64076989

Grutto 22

9685 AH Blauwestad

Tel: 050 820 09 55

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

-De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisaanbieder. De aanvaarding vindt plaats via bemiddeling van Bonaire Paradise.

-Het aanbod van de reisaanbieder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kantooruren na aanvaarding geschieden zonder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4

-De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens  omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens meldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisaanbieder. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisaanbieder van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig artikel 11 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

-Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

-Wijzigingsverzoeken van de reiziger kunnen, indien de reisaanbieder bereid is deze te accepteren, in behandeling genomen worden.

-Bonaire Paradise draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal aangeleverd door de reisaanbieder. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisaanbieder niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4 Betaling

-Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

-Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn bij de reisaanbieder of Bonaire Paradise. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 5 Reissom

-De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

-De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Bonaire Paradise bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

-Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisaanbieder het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, de verschuldigde belastingen, heffingen, en de toepasselijke wisselkoersen. De reisaanbieder zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

-De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom af te wijzen. Hij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de wijziging afwijst heeft de reisaanbieder het recht de overeenkomst op te zeggen. Alsdan heeft de reiziger recht op onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

 

Artikel 6 Informatie

-De reiziger is zelf verantwoordelijk voor informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

-Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen daarvan verzoeken. Wijzigingen zullen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

-Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 15,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

-Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is.

Artikel 8 In-de-plaats stelling

-Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats stelling.

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6 bedoelde wijziging- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

-Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.

 

Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 15% van de totale reissom.

Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de totale reissom.

Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst: 90% van de totale reissom.

Bij annulering op de aankomst dag of later: de volle reissom.

-De annuleringkosten zullen de reissom niet overschrijden.

-Indien de reiziger voor in de plaats stelling kiest is artikel 7 van toepassing.

-Bij aanvullende diensten zoals autohuur of duikdiensten kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

-Het annuleren van de overeenkomst door een of meer van de reizigers die gezamenlijk voor een verblijf hebben geboekt; geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen moeten worden betaald.

-Indien de overblijvende reizigers zulks willen kan de overeenkomst en de daarin staande voorwaarden en kosten in stand blijven.

-Annuleringen door de reiziger worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantoor uren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

-Indien de regels rond COVID-19 vanuit Nederland,Bonaire of welk land dan ook dermate streng zijn, dat u als reiziger niet meer naar Bonaire kan of mag komen, is het mogelijk om kosteloos te annuleren.

-Indien een PCR-test verplicht is gesteld voor vertrek naar Bonaire en u test positief op deze test, kunt u koseloos annuleren na het tonen/mailen van de positieve testuitslag.

Artikel 10 Opzegging/wijzigingen door de reisorganisator

-De reisaanbieder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op 1 of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden word verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisaanbieder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

In geval van opzegging door de reisaanbieder vergoedt deze de betaalde reissom. Tenzij de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Bonaire Paradise | Bonaireexclusief.nl | Courtyardbonaire.com

-Indien de reisaanbieder jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisaanbieder gelden ook ten behoeve van de werknemers van de reisaanbieder, Bonaire Paradise en de werknemers van Bonaire Paradise.

-Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen na drie maanden na afloop van de reis.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger

-De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisaanbieder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

-Ieder reiziger dient zich uiterlijk 25 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisaanbieder of een aangewezen werknemer van de reisaanbieder te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

-De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisaanbieder van voortzetting van de reis worden uitgesloten, indien deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

-De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Artikel 13 Rente en incassokosten

-De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisaanbieder heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden niet volledig kan dekken.

Artikel 14 Privacyverklaring

Privacy is belangrijk voor Bonaireexclusief.nl. Wanneer u een accommodatie bij ons boekt geeft u ons vertrouwen en dat waarderen we. Daarom zetten wij ons in om alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen en met zorg te bewaren. Lees meer

Artikel 15 Cookies

Bonaireexclusief.nl deelt cookies uit wanneer je één van onze boekingswebsites bezoekt. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc en mobiel. Aangegeven is welke cookies we gebruiken en wat we met de cookies doen. Lees meer